top of page

§1 Navn og hjemsted

Foreningsnavn: Danish Nightingale Foundation

Adresse: Gunderupvej 23, 9260 Gistrup.

E-mail: danish.nightingale.foundation@gmail.com

CVR-nummer: 42014966

 

§2 Formål

Foreningen har til formål har udføre frivilligt arbejde af almennyttig karakter til fordel for udsatte mennesker i fattige og/eller kriseprægede områder. Gennem undervisning og vejledning ønsker foreningen at øge sundhed, hygiejne og hindre smittespredning for civilbefolkningen. Gennem fokus på specielt børn og unge kvinder målrettes indsatsen for at øge sundheden til fordel for civilsamfundets udvikling under de vilkår de lever under.

Vi ønsker at opnå et samarbejde med relevant sundheds og/eller klinikpersonale om at målrette indsatsen for det aktuelle projekt. Herunder også samarbejde med andre samarbejdspartnere som, hvis vi finder det relevant, kan bidrage med inventar/udstyr som samlet set kan bidrage til øget sundhed, sikkerhed, komfort eller helbredelse.

 

§3 Medlemmer

Danish Nightingale Foundation består af medlemmer, der ønsker at yde frivillig hjælp og arbejde til gavn for foreningens fokusområder. Alle der ønsker at blive medlemmer kan blive dette, såfremt de er godkendt af bestyrelsen. Eksklusion af medlemmer kan ske såfremt medlemmet ikke udfører de aftalte opgaver eller modarbejder gruppens beslutninger.

 

§4 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen afholdes en gang årligt og indkaldes til af bestyrelsen. Der indkaldes skriftligt til generalforsamling med senest 1 måneds varsel. Dagsordenen godkendes af bestyrelsen og skal være tilgængelig for medlemmer senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før mødets afvikling.

Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes til af bestyrelsen og skal indkaldes hvis 1/3 del af medlemmerne ønsker det.

 

Dagsorden på generalforsamling:

A: Valg af dirigent

B: Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter og initiativer fremlægges til debat og godkendelse.

C: Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse.

D: E: Behandling af indkomne forslag.

E: Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.

F: Eventuelt.

 

§5 Bestyrelse og tegningsforhold

Bestyrelsen forestår foreningens drift og er ikke åben for tilgang af nye bestyrelsesmedlemmer. 

 

§6 Økonomi

Foreningen kan modtage penge fra offentlige tilskud, fra fonde eller fra aktiviteter, hvor foreningen har indtjent penge ved at arbejde for et givent formål. For nye medlemmer opkræves kontingentet ved indmeldelse og herefter fremtidigt ultimo oktober næste år. Medlemskontingentet går til foredrag med forplejning eller aktiviteter der er i foreningens ånd.

 

§7 Regnskab og revision

Der afholdes regnskabsmøde en gang årligt ved generalforsamling. Revisoren er ansvarlig for at medbringe relevante dokumenter eller udskrifter for de anvendte midler. Regnskabet godkendes i generalforsamlingen. Der vælges på generalforsamlingen en gang årligt en revisor.

 

§8 Vedtægter og forenings opløsning

Ønske om ændring af vedtægterne skal være fremsat senest 1 måned inden generalforsamling. Vedtægterne kan kun ændres på generalforsamlingsmødet og kun hvis 2/3 dele af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Forenings opløsning kræver desuden 2/3 dele flertal blandt de på generalforsamlingens fremmødte medlemmer. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvis 1/3 del af medlemmerne ønsker det.

Handshakes
bottom of page